Na wszystkie produkty kupione w sklepie przysługują Ci uprawnienia z tytułu wad stanowiących o niezgodności towaru z umową PRZEZ OKRES 2 LAT od daty zakupu zgodnie z ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

KROK PO KROKU - JAK ZAREKLAMOWAĆ PRODUKT?

  1. Wypełnij Formularz reklamacyjny i wydrukuj go. 
  2. Możesz również własnoręcznie przygotować opis reklamacji wzorując się na treści formularza, 
  3. Wyślij reklamowany produkt razem z formularzem na adres:

Wintertal.com 
ul. Piesza 2/20 51-109 Wrocław

Z DOPISKIEM „WINTERTAL.COM - REKLAMACJA

 1. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu. UWAGA! Zamieszczenie dopisku „WINTERTAL.COM - REKLAMACJA” na paczce daje Sprzedawcy większą szansę na rozpatrzenie reklamacji w najszybszym możliwym czasie.  
 2. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, spełnimy roszczenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rękojmi.

 

PAMIĘTAJ:

Wybierz pewny sposób dostarczenia przesyłki, np. skorzystaj z usług kuriera, a w ostateczności - nadaj paczkę z tzw. potwierdzeniem nadania.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW:

 1.       Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: (I) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (np. http://www.wiih.org.pl/); (II) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html); (III) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).  
 2.       Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę. 
 3.       Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.
 4.       Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR: 

 

ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.

 

 1.       Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: info@wintertal.com.